Skip links

Assertive Engagement Process

مردی با نان در حال صحبت کردن با تلفن

Assertive Engagement Process

فرآیند تعامل قاطعانه ما طرح کلی فرآیند ما را برای ارتباط با مشتریان فعلی و جدید ارائه می دهد.

زنی پشت میز با ماسک، با مردی جلوی او

پس از ورود به سرویس

این فقط برای مشتریانی که در خدمات انفرادی هستند اعمال می شود.

1

پس از تعیین ارجاع و داشتن ظرفیت پرسنل در پرونده خود، سعی کنید ظرف 5 روز کاری با مشتری تماس بگیرید.

2

 • شماره تماس اصلی ارائه شده است.
 • پیام بگذارید (در صورت رضایت برای ترک پست صوتی).
 • با مشتری از طریق ایمیل، متن یا شماره جایگزین تماس بگیرید.

3

3-5 روز کاری صبر کنید.

4

 • اگر پاسخی دریافت نشد، شماره تماس اصلی را دوباره امتحان کنید.
 • پیام بگذارید (در صورت رضایت برای ترک پست صوتی).
 • با مشتری از طریق ایمیل، متن یا شماره جایگزین تماس بگیرید.

5

3-5 روز کاری صبر کنید.

6

اگر پاسخی دریافت نکردید، سعی کنید با مخاطب جایگزین/پشتیبانی خانواده (در صورت وجود) ارتباط برقرار کنید.

7

 • برای مشاوره با منبع ارجاع تماس بگیرید.
 • 3 تا 5 روز کاری فرصت دهید تا پاسخ را بشنوید.

8

 • * نامه “بدون تماس” را برای مشتری (از طریق پست یا ایمیل ما) ارسال کنید.
 • به منبع ارجاع اطلاع دهید (در صورت لزوم).

9

بستن فایل

10

 • اگر در هر یک از مراحل قبلی تماس برقرار شد، مشتری را به خدمات بپذیرید یا خدمات را از سر بگیرید.
 • اطمینان حاصل کنید که تمام اسناد در بازه های زمانی مورد انتظار تکمیل شده است.
View PDF and Printable Version
افرادی که در یک دایره نشسته اند و صحبت می کنند

برای مشتریان موجود

این فقط برای مشتریانی که در خدمات انفرادی هستند اعمال می شود.

1

 • شماره تماس اصلی ارائه شده است.
 • پیام بگذارید (در صورت رضایت برای ترک پست صوتی).
 • با مشتری از طریق ایمیل، متن یا شماره جایگزین تماس بگیرید.

2

 • اگر پاسخی دریافت نشد، شماره تماس اصلی را دوباره امتحان کنید.
 • یک پیام بگذارید (در صورت رضایت برای ترک پست صوتی در صورت ارائه).
 • با مشتری از طریق ایمیل، متن یا شماره جایگزین تماس بگیرید.

3

اگر پاسخی دریافت نکردید، سعی کنید با مخاطب جایگزین/پشتیبانی خانواده (در صورت وجود) ارتباط برقرار کنید.

4

 • روند تلاش برای دستیابی به مشتری باید حداکثر تا 3 ماه ادامه یابد.
 • این بر اساس نحوه ارائه خدمات هر برنامه متفاوت است.

5

 • * نامه “بدون تماس” را به مشتری (از طریق پست یا ایمیل) در صورت لزوم ارسال کنید.

6

 • بستن فایل

7

 • اگر در هر یک از مراحل قبلی تماس برقرار شد، مشتری را به خدمات بپذیرید یا خدمات را از سر بگیرید.
 • اطمینان حاصل کنید که تمام اسناد در بازه های زمانی مورد انتظار تکمیل شده است.
View PDF and Printable Version
Return to top of page